stanowisko ds. obsługi informatycznej

WÓJT GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

STANOWISKO  DS. OBSŁUGI  INFORMATYCZNEJ  W PEŁNYM WYMIARZE
CZASU PRACY W URZĘDZIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Zatrudnienie – czerwiec  2016 .

I. DANE PODSTAWOWE:

Nazwa stanowiska pracy: Stanowisko ds. obsługi informatycznej
Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Organizacyjnych
Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. wykształcenie wyższe informatyczne;
 2. znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji informatycznej i technicznej;
 3. posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk wyposażonych w komputery;
 4.  znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN i WAN;
 5.  umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach;
 6.  posiadać znajomość administrowania i zarządzania systemami baz danych.
 7. znajomość ustawy o samorządzie gminnym i o dostępie do informacji publicznej,  o ochronie danych osobowych;
 8. doświadczenie zawodowe – udokumentowany, co najmniej 6 miesięczny staż pracy na stanowisku informatyka;

III. WYMAGANIA DODATKOWE  pożądane od kandydata:

 1. zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
 2. komunikatywność, samodzielność;
 3. umiejętność tworzenia stron internetowych  w technologiach  html, ccs, java script, php
 4. Posiadanie prawa jazdy kat. B.

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

 1. Zajmowanie się sprawami dotyczącymi informatyzacji Urzędu Gminy w tym:
  1) planowanie i realizowanie wydatków budżetowych związanych z zakupami nowych urządzeń i programów oraz eksploatacją sprzętu komputerowego, sieci zasilających i logicznych, linii przesyłowych i teleinformatycznych,
  2) wdrażanie oprogramowania, koordynowanie, nadzorowanie i dokonywanie odbioru prac wdrożeniowych,
  3) nadzorowanie nad zachowaniem spójności oprogramowania wdrażanego i eksploatowanego przez Urząd,
  4) współpraca przy tworzeniu nowych aplikacji z ich wykonawcą oraz ulepszanie i wprowadzanie uzupełnień do użytkowanych programów,
  5) administrowanie serwerami, siecią i systemami informatycznymi,
  6) wykonywanie bieżącej obsługi urządzeń informatycznych,
  7) wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego,
  8) przygotowanie i kontrolowanie realizacji umów dotyczących informatyzacji Urzędu,
  9) przygotowanie oraz realizowanie umów z podmiotami zewnętrznymi na dzierżawę łączy i korzystanie z linii teleinformatycznych,
  10) prowadzenie merytorycznego i rzeczowego nadzoru nad eksploatacją sprzętu informatycznego i oprogramowania,
  11) archiwizowanie, przechowywanie i ochrona danych, w tym danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie w formie elektronicznej,
  12) organizowanie  szkoleń oraz doraźne instruowanie pracowników w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji sprzętu i oprogramowania,
  13) zapewnienie bezpiecznej wymiany informacji między Urzędem, a Internetem,
  14) zapewnienie wymiany informacji między wydziałami Urzędu oraz innymi instytucjami,
  15) zarządzanie strukturą gminnego serwisu internetowego i rozwijanie technologii ułatwiającej kontakt z mieszkańcami gminy przez Internet,
  16) opracowywanie wniosków mających na celu pozyskiwanie środków pieniężnych ze źródeł krajowych jak i unijnych związanych z informatyzacją gminy,
  17) opracowanie i wdrożenie instrukcji obiegu dokumentacji na nośnikach elektronicznych,
  18) zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania na każdym stanowisku pracy,
 2. Pełnienie obowiązków redaktora BIP, bieżąca aktualizacja BIP i strony internetowej Urzędu,
 3. Współpraca z firmami dostarczającymi sprzęt informatyczny do urzędu w zakresie serwisów i przeglądów gwarancyjnych i konserwacyjnych sprzętu,

V. INFORMACJE O WARUNKACH I MIEJSCU PRACY:

Praca biurowa, przy komputerze.

VI. Dodatkowe informacje:

W Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi ponad 6 %.

VII. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:

1. życiorys – curriculum vitae,
2. list motywacyjny,
3. kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
– wykształcenie,
– staż pracy,
– posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomy, zaświadczenia itp.),
4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
5. oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,
6. kwestionariusz osobowy – wg wzoru dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, (pobierz druk)
Załączone: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (. Dz. U z 2014 r., poz. 1202 ze zm.)”.

VIII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – nabór na stanowisko  ds. obsługi informatycznej  w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski ” osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 w sekretariacie Urzędu lub w Biurze Obsługi Interesanta  w następujących godzinach:
– poniedziałek, środa-czwartek  w godz. 7.30 – 15.30
– wtorek w godz. 7.30 – 17.00 – piątek w godz. 7.30 – 14.00
lub przesłać pocztą w terminie do dnia  13 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy).
Oferty pracy, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane; postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.)

Informacji o przebiegu postępowania udziela Inspektor ds. kadr Beata Kostrzewska.

IX. Informacja o wyniku naboru:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie II etapu konkursu.  Wójt zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części.

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Or.4.2016.TL
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Wydział:Wydział Organizacyjny
  • Miejsce pracyUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Stanowiskostanowisko ds. obsługi informatycznej
  • Wymiar etatupełny etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2016-06-03
  • Termin składania dokumentów2016-06-13
  • Sposób składania dokumentówdokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. wykształcenie wyższe informatyczne;
   2. znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji informatycznej i technicznej;
   3. posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk wyposażonych w komputery;
   4. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN i WAN;
   5. umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach;
   6. posiadać znajomość administrowania i zarządzania systemami baz danych;
   7. znajomość ustawy o samorządzie gminnym i o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych;
   8. doświadczenie zawodowe – udokumentowany, co najmniej 6 miesięczny staż pracy na stanowisku informatyka;
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
   2. komunikatywność, samodzielność;
   3. umiejętność tworzenia stron internetowych w technologiach html, ccs, java script, php
   4. Posiadanie prawa jazdy kat. B.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Zajmowanie się sprawami dotyczącymi informatyzacji Urzędu Gminy w tym:
   1) planowanie i realizowanie wydatków budżetowych związanych z zakupami nowych urządzeń i programów oraz eksploatacją sprzętu komputerowego, sieci zasilających i logicznych, linii przesyłowych i teleinformatycznych,
   2) wdrażanie oprogramowania, koordynowanie, nadzorowanie i dokonywanie odbioru prac wdrożeniowych,
   3) nadzorowanie nad zachowaniem spójności oprogramowania wdrażanego i eksploatowanego przez Urząd,
   4) współpraca przy tworzeniu nowych aplikacji z ich wykonawcą oraz ulepszanie i wprowadzanie uzupełnień do użytkowanych programów,
   5) administrowanie serwerami, siecią i systemami informatycznymi,
   6) wykonywanie bieżącej obsługi urządzeń informatycznych,
   7) wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego,
   8) przygotowanie i kontrolowanie realizacji umów dotyczących informatyzacji Urzędu,
   9) przygotowanie oraz realizowanie umów z podmiotami zewnętrznymi na dzierżawę łączy i korzystanie z linii teleinformatycznych,
   10) prowadzenie merytorycznego i rzeczowego nadzoru nad eksploatacją sprzętu informatycznego i oprogramowania,
   11) archiwizowanie, przechowywanie i ochrona danych, w tym danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie w formie elektronicznej,
   12) organizowanie szkoleń oraz doraźne instruowanie pracowników w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji sprzętu i oprogramowania,
   13) zapewnienie bezpiecznej wymiany informacji między Urzędem, a Internetem,
   14) zapewnienie wymiany informacji między wydziałami Urzędu oraz innymi instytucjami,
   15) zarządzanie strukturą gminnego serwisu internetowego i rozwijanie technologii ułatwiającej kontakt z mieszkańcami gminy przez Internet,
   16) opracowywanie wniosków mających na celu pozyskiwanie środków pieniężnych ze źródeł krajowych jak i unijnych związanych z informatyzacją gminy,
   17) opracowanie i wdrożenie instrukcji obiegu dokumentacji na nośnikach elektronicznych,
   18) zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania na każdym stanowisku pracy,
   2. Pełnienie obowiązków redaktora BIP, bieżąca aktualizacja BIP i strony internetowej Urzędu,
   3. Współpraca z firmami dostarczającymi sprzęt informatyczny do urzędu w zakresie serwisów i przeglądów gwarancyjnych i konserwacyjnych sprzętu,
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyPraca biurowa, przy komputerze.
   W Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi ponad 6 %.
  • Lista wybranych kandydatów-
  • Uzasadnienie wyboruInformuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim nie wpłynęła żadna oferta.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian