Sprawy znak:Pl.6733.17.3.2016.MZ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś – Nieszawa o długości 5, 537 od km 2+072 do km 7+609 na terenie działek: nr 134/2, 151, 142/1, 153 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, nr 60 – w obrębie ewidencyjnym Konradowo, nr 288 – w obrębie ewidencyjnym Słomkowo, Gmina Aleksandrów Kujawski oraz nr 58/2, 58/3 – w obrębie ewidencyjnym Turzno, Gmina Raciążek

Wg rozdzielnika

Stosownie do art. 53 ust. 4 pkt.  6, 8, 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 788 ze zm.) – Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przesyła w załączeniu projekt decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś – Nieszawa o długości 5, 537 od km 2+072 do km 7+609 na terenie działek: nr 134/2, 151, 142/1, 153 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, nr 60 – w obrębie ewidencyjnym Konradowo, nr 288 – w obrębie ewidencyjnym Słomkowo, Gmina Aleksandrów Kujawski oraz nr 58/2, 58/3 – w obrębie ewidencyjnym Turzno, Gmina Raciążek.,  do uzgodnienia:

–  w odniesieniu do obszarów objętych ochroną przyrody,

– w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych,

– w zakresie terenów przyległych do pasa drogowego,

– w odniesieniu do przepisów odrębnych.

 

/-/ Malwina Andrusiak
Kierownik Wydziału Planowania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian