Sprawa Pl.6733.8.4.2016.BG, budowa ulicy Kolejowej na terenie działek nr: 60/2, 65, 66, 67/17 i 71 w obrębie ewidencyjnym Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski.

INFORMACJA

Stosownie do art. 53 ust. 4 pkt. 4, 6, 8 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) – Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przesyła w załączeniu projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego polegającego na: budowie ulicy Kolejowej na terenie działek nr: 60/2, 65, 66, 67/17 i 71 w obrębie ewidencyjnym Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski do uzgodnienia:

1) w odniesieniu do terenów górniczych;
2) w zakresie ochrony urządzeń melioracji i terenów zagrożonych powodzią;
3) w zakresie ochrony gruntów rolnych;
4) w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody;
5) w zakresie terenów przyległych do pasa drogowego.

Zgodnie z art.64, w związku z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) niezajęcie stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie spowoduje uznanie uzgodnienia za dokonane.

Niewyrażenia stanowiska przez RDOŚ w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji uznaje się za uzgodnienie decyzji na podstawie art. 53 ust.5c wyżej powołanej ustawy.

/-/ Malwina Andrusiak
Kierownik Wydziału Planowania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian