Sprawa Pl.6733.5.4.2016.BG, budowa linii napowietrznej – kablowej SN15 kV, budowie stacji transformatorowej słupowej oraz budowie linii kablowej nn dla zasilenia ujęcia wód podziemnych na działce 125/4 na działkach o nr: 103/1, 116/1, 116/2, 118/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 125/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Opoczki, gm. Aleksandrów Kujawski.

INFORMACJA

Stosownie do art.53 ust. 4 pkt. 6 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) – Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przesyła w załączeniu projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego polegającego na: budowie linii napowietrznej – kablowej SN15 kV, budowie stacji transformatorowej słupowej oraz budowie linii kablowej nn dla zasilenia ujęcia wód podziemnych na działce 125/4 na działkach o nr: 103/1, 116/1, 116/2, 118/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 125/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Opoczki, gm. Aleksandrów Kujawski, do uzgodnienia:

1) w zakresie ochrony urządzeń melioracji i terenów zagrożonych powodzią;
2) w zakresie ochrony gruntów rolnych;
3) w zakresie terenów przyległych do pasa drogowego.

Zgodnie z art.64, w związku z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) niezajęcie stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie spowoduje uznanie uzgodnienia za dokonane.

/-/ Malwina Andrusiak
Kierownik Wydziału Planowania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian