Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża elektryczna – przy realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE”, planowanego do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, że rozstrzygnięto zapytanie ofertowe dotyczące: pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja  budynków  użyteczności publicznej  na  terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE”,

W celu udzielenia zamówienia wykonanie usługi pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.  „Termomodernizacja  budynków  użyteczności publicznej  na  terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE” – branża elektryczna – planowanego do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze  publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej

przeprowadzono postępowanie o zamówienie zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2014 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 44 i art. 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 885 ze zm.), art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

W załączeniu dokumentacja z przeprowadzonego postępowania.

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Zapytanie o cenę
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 23.08.2017
  • Data składania ofert 31.08.2017
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 31.08.2017
  • Godzina otwarcia ofert 13:00
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Aleksandrów Kujawki
  • Numer UZP/TED Pl.271.6.2016.MR
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian