Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Odolion

WÓJT GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI OGŁASZA:

Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Aleksandrów Kujawski, położonej w miejscowości Odolion:

Odolion dz. 526 o pow. 0,1613 ha.

Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr WL1A/00023806/2.

Nieruchomość nieogrodzona, niezabudowana, niezagospodarowana, nieuzbrojona z dostępem do sieci wodociągowej i energii elektrycznej. Kształt nieregularny.

W/w nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Nr VIII/73/11 z dnia 6 lipca 2011 r., oznaczonym symbolem 19-MN o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza 35.000,00 zł. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej wynosi – 1.750,00 zł.

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%.

Przeprowadzenie rokowań następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Przetarg dotyczący nieruchomości odbędzie się w dniu 06.05.2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12 (sala konferencyjna nr 105).

Szczegółowe informacje dotyczące rokowań umieszczone są na:

• tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12,
• stronie internetowej urzędu www.bip.gmina–aleksandrowkujawski.pl

Informacje

Rejestr zmian