Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Uchwała Nr XII/103/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski 14:41 03-09-2019 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XII/102/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025″ 14:32 03-09-2019 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XII/101/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia ” Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” 14:23 03-09-2019 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XII/100/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022″ dla Gminy Aleksandrów Kujawski 14:15 03-09-2019 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XII/99/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032 14:06 03-09-2019 Akty prawne Szczegóły
Uchwała Nr XII/98/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 14:01 03-09-2019 Akty prawne Szczegóły
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28.08.2019 r. znak GR.6733.7.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie ciągu pieszo jezdnego na działkach nr 311, 312, 253/4, 252/2, 265, 259, 262, 286/2, 286/4, 311, 251/3, 309, 290/1, 289/1, 288/1, 287/1, 286/5 karta mapy 42, położnych w obrębie ewidencyjnym Miasto Aleksandrów Kujawski oraz działkach oznaczonych numerami 15/1, 15/2, 25/1, 17/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno gmina Aleksandrów Kujawski 15:07 02-09-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.08.2091 r. znak PL.6733.35.2.2019.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiej napięcia 0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną na działek nr 17/8, 1/9, 17/10, 17/11, 17/12, 12 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski 14:55 02-09-2019 Artykuł Szczegóły
UCHWAŁA NR 79/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego. 07:56 02-09-2019 Artykuł Szczegóły
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 07:42 02-09-2019 Artykuł Szczegóły
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 07:40 02-09-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.08.2019 r. znak PL.6733.14.9.2019.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzeni inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN-15 kV wraz ze słupami krańcowymi, pięciu złącz kablowych SN-15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN- 15kV GPZ Ciechocinek-Toruń stan. 58-84 na terenie działek nr 216/1, 259/2, 3336/21, 29/1, 182, 362, 62/2, 3251/1, 34, 35/2, 33, 3214/10, 280/4, 29/2, 60, 211, 3293/1, 110 położonych w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski 13:44 30-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.08.2019 r. znak: ŚG-IV.726.1.2018 w sprawie wydanego postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie nałożenia w drodze decyzji GDDKiA w Warszawie obowiązku ograniczenia oddziaływania hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A1 przebiegającego przez Nowy Ciechocinek i Otłoczyn na terenach podlegających ochronie akustycznej w miejscach stwierdzonych przekroczeń, zlokalizowanego w miejscowości Nowy Ciechocinek 15 10:35 30-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.08.2019 r. znak PL.6733.19.11.2019.MZ w sprawie wydanej decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowych SN 15 kV i budowy złącza kablowego SN 15 kV na terenie działek nr 113/3, 113/1, 58/2, 130/1, 131/1, 113/2, 114/1, 131/2, 132/2, 115/1, 116/1, 133/1, 117/1, 118/3, 118/4, 134/5, 134/3, 135/5, 135/3, 58/1, 128/1, 260, 127/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo oraz na terenie działek nr 105/7, 105/9, 105/11, 217/10, 217/8, 104/1, 217/6, 3446/4, 103 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski 07:23 30-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.08.2019 r. znak PL.6733.26.6.2019.MZ w sprawie zebranego materiału dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 144/1, 145/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski 15:26 29-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.08.2019 r. znak PL.6733.21.10.2019.MZ w sprawie wydanej decyzji na budowę oświetlenia drogowego na terenie działek nr 102, 91//2, 90/2, 89/2, 88/2, 76/2, 75/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Goszczewo oraz na terenie działki nr 111 położnej w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski 15:25 29-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.08.2019 r. znak PL.6733.22.9.2019.MZ w sprawie wydanej decyzji na budowę oświetlenia drogowego na terenie działek nr 41/1, 43/14 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski 15:23 29-08-2019 Artykuł Szczegóły
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 14:19 29-08-2019 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Świadczenie wychowawcze (500 złotych na dziecko) 13:49 29-08-2019 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.08.2019 r. znak: PL.6733.18.10.2019.MZ o wydanej decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą sieci T-Mobile Polska S.A. na terenie działki nr 447/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski 12:44 29-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.08.2019 r. znak: PL.6733.16.10.2019.MZ w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą sieci T-Mobile Polska S.A. na terenie działki nr 240/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski 12:29 29-08-2019 Artykuł Szczegóły
Dobry Start – 300 zł dla każdego ucznia 11:56 29-08-2019 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Umowa Nr 129/2019/DDP 11:08 29-08-2019 Artykuł Szczegóły
Umowa Nr 128/2019/GOPS 10:23 29-08-2019 Artykuł Szczegóły
Umowa Nr 127/2019/GOPS 09:32 29-08-2019 Artykuł Szczegóły
Umowa Nr 126/2019/GOPS 09:15 29-08-2019 Artykuł Szczegóły
Umowa Nr 125/2019/GOPS 09:07 29-08-2019 Artykuł Szczegóły
Umowa Nr 124/2019/GOPS 09:02 29-08-2019 Artykuł Szczegóły
Zapytanie ofertowe – „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski – IX etap”. 14:52 28-08-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6733.23.8.2019.MZ o zebranym materiale dowodowym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową kolektora ściekowego i przykanalikami do poszczególnych działek na terenie działek nr 390, 726, 398/14, 398/13, 398/12, 398/11, 398/10, 398/9, 398/8, 398/7, 398/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski 08:00 28-08-2019 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 4 127 128 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>