Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski 14:30 30-03-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski 14:23 30-03-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zgłaszanie członków do Obwodowych Komisji Wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. 17:22 27-03-2020 Artykuł Szczegóły
UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. (wraz ze zmianą) w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego. UCHWAŁA NR 20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego. 17:06 27-03-2020 Artykuł Szczegóły
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 11:24 27-03-2020 Artykuł Szczegóły
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 11:21 27-03-2020 Artykuł Szczegóły
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 11:17 27-03-2020 Artykuł Szczegóły
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami. 11:14 27-03-2020 Artykuł Szczegóły
Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 11:11 27-03-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr 60/2020 PKW z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 11:03 27-03-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr 46/2020 PKW z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 10:52 27-03-2020 Artykuł Szczegóły
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski 09:21 27-03-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski 09:17 27-03-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17.03.2020 r. znak: PL.6220.1.3.2020.DS o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla zamierzenia polegającego na budowie stacji paliw na działkach nr 72/5 i nr 72/6 w miejscowości Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski. 14:03 26-03-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.03.2020 r. znak PL.6733.7.9.2020.MZ w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegające na:budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w postaci linii kablowej i napowietrznej oraz złączy kablowych SN-0,4 kV , sieci oświetleniowej, stacji transformatorowych SN/nN na terenie działki ewidencyjnej nr 6/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działki nr 74/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działki nr 132/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działki nr 101/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka, na terenie działki nr 592, 594/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. 13:15 25-03-2020 Artykuł Szczegóły
„Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich wymaganych specjalności całego procesu inwestycyjnego (w tym kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, konstrukcyjno- budowlane, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz osoby (Koordynator Techniczny) posiadającej certyfikat instalatora OZE – pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne, wydany przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego), w trakcie realizacji zadania pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Aleksandrów Kujawski” dotyczącego zaprojektowania, dostawy i montażu 53 szt. zestawów instalacji fotowoltaicznych oraz 5 zestawów powietrznych pomp ciepła przeznaczonych na cele c.w.u. i wspomaganie c.o. o łącznej mocy cieplnej 52,0 kW” 12:28 25-03-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 24.03.2020 r. PL.6220.19.9.2019.DS o zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wody podziemnej w ilości większej niż 10m3;h obejmującego: wykonanie obudowy, głowicy i zamontowanie pompy w otworze nr 1 stanowiącym ujęcie wody podziemnej, ujmującym czwartorzędowy poziom wodonośny na terenie działki nr 154/3 w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski 12:25 25-03-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.03.2020 r. znak PL.6733.6.11.2020.MZ o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych oraz złączy kablowych Sn-15 kV, sieci elektroenergetycznej nN/-0,4 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, sieci oświetleniowej, stacji transformatorowych SN/nN oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją kablową i światłowodem na terenie działek ewidencyjnych nr 1/2 położonej na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 38), na terenie działek nr 4/1, 3/13 położonych na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 39), na terenie działek nr 145/10, 145/11 położonych na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 41), na terenie działek nr 103/2, 156/8, 156/11, 156/10, 59/4, 59/3, 58/4, 58/3, 57/8, 57/7, 57/3, 56/6, 56/8, 56/7, 55/6, 55/7, 55/12, 55/13, 55/9, 55/10, 55/4, 54/2, 52/4, 52/6, 50/2, 51/1,48/2, 47/2, 45/2, 163/2, 43/5, 41/2, 42/10, 42/11, 41/3, 42/6, 43/4, 39/2, 39/4, 39/1, 38, 37, 36/3, 62/14, 36/4, 36/1, 62/12, 62/5, 62/1, 61/4, 61/3, 61/5, 1/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 1, 3, 21/2, 47/1, 75/3, 76/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 47/2, 80/2, 78/1, 78/2, 137/2, 231, 301/4, 232, 233, 301/2, 234, 301/3, 235/1, 225/1, 118/7, 202/6, 202/2, 202/10, 305, 198/1, 169/1, 168/1, 164/1, 167/4, 166/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 150/18, 150/21, 150/20, 166, 165, 162/2, 162/3, 161/5, 161/3, 161/4, 162/1,161/2, 169/7, 169/5, 169/8, 169/4, 168/2, 108, 107 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 594/2, 595/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 14/12, 14/11, 41/4, 41/3, 8/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Zazdromin, gmina Koneck. 11:44 25-03-2020 Artykuł Szczegóły
Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski 12:52 23-03-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.03.2020 r. znak PL.6733.3.9.2020.MZ w sprawie budowy linii kablowych Sn-15kV- w ramach zadania inwstycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej Sn-15kV GPZ Ciechocinek-Toruń stan 58-84 na terenie działki nr 3336/21 położnej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski 10:26 23-03-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.03.2020 r. znak PL.6733.4.7.2020.MZ w sprawie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 196/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski 10:06 23-03-2020 Artykuł Szczegóły
Wzory wniosków na świadczenia dla rodzin 13:50 20-03-2020 Artykuł Szczegóły
Świadczenie rodzicielskie 13:07 20-03-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 13:01 20-03-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 12:55 20-03-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.03.2020 r. znak PL.6733.5.6.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 124 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski 12:49 20-03-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.03.2020 r. znak PL.6220.25.9.2019.DS w sprawie zebranego materiału dowodowego dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie studni głębinowej na terenie działki nr 147/4 w miejscowości Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski. 11:02 20-03-2020 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych dz. nr 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16, 25/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno stanowiących własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski 10:30 20-03-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17.03.2020 r. znak PL.6220.6.34.2018.AE w sprawie zawieszenia postępowania dot. wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: Zakupie instalacji, maszyn i urządzeń do przetwórstwa i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego powyżej 50 ton 16:39 17-03-2020 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 2.03.2020 r. znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW.10 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz okreslające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Odbudowie budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 718-932 16:33 17-03-2020 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 144 145 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>