referent ds. świadczeń wychowawczych

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Stanowisko: referent ds. świadczeń wychowawczych

Wymiar zatrudnienia: 2 etaty

Przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2016 r.

Wymagania formalne niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe lub średnie, preferowane ekonomiczne lub administracyjne;
 2. podstawowa wiedza z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego,
  świadczeń wychowawczych, kart dużej rodziny oraz postępowania egzekucyjnego w administracji;
 3. biegła obsługa komputera (MS Office);
 4. umiejętność biegłego i swobodnego poruszania się w przepisach prawa samorządowego oraz  kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy;
 5. preferowane doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Wymagania dodatkowe:

 1. dokładność, zdolności analityczne, odporność na trudne sytuacje zawodowe; asertywność;
 2. znajomość języka obcego mile widziana;
 3. umiejętność organizacji pracy.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie świadczeń wychowawczych;
 2. przygotowywanie decyzji dotyczących świadczeń wychowawczych;
 3. prowadzenie pozostałych spraw z zakresu świadczeń wychowawczych;
 4. egzekucja nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
 5. prowadzenie spraw z zakresu wydawania kart dużej rodziny;
 6. obsługa Modułów SW, WD programu komputerowego firmy „Sygnity”;
 7. obsługa programu komputerowego SI KDR;
 8. obsługa programu komputerowego MDOK;
 9. prowadzenie rozliczeń budżetowych i sprawozdawczości.

Informacje o warunkach pracy:

praca biurowa, przy komputerze, obsługa klienta

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce – 6,38 %

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności np. referencje, kserokopia prawa jazdy,
 7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie (w sekretariacie) Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych,
w terminie do dnia 4 marca 2016 r.

Przebieg postępowania:

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej urzędu przy ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.).

Informacji o przebiegu postępowania udziela Inspektor ds. kadr Beata Kostrzewska.

Informacja o wyniku naboru:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie II etapu konkursu. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części

Informacja o istotnych warunkach stosunku pracy:

Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika;

/-/ Andrzej Olszewski
Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:SOiPS.2.2016.MM
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Wydział:Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
  • Miejsce pracyUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Stanowiskoreferent ds. świadczeń wychowawczych
  • Wymiar etatupełny etat
  • Ilość etatów2
  • Data ogłoszenia2016-02-23
  • Termin składania dokumentów2016-03-04
  • Sposób składania dokumentówdokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneWymagania formalne niezbędne:
   1. wykształcenie wyższe lub średnie, preferowane ekonomiczne lub administracyjne;
   2. podstawowa wiedza z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, świadczeń wychowawczych, kart dużej rodziny oraz postępowania egzekucyjnego w administracji;
   3. biegła obsługa komputera (MS Office);
   4. umiejętność biegłego i swobodnego poruszania się w przepisach prawa samorządowego oraz kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy;
   5. preferowane doświadczenie w pracy w administracji publicznej
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweWymagania dodatkowe:
   1. dokładność, zdolności analityczne, odporność na trudne sytuacje zawodowe; asertywność;
   2. znajomość języka obcego mile widziana;
   3. umiejętność organizacji pracy.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
   1. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie świadczeń wychowawczych;
   2. przygotowywanie decyzji dotyczących świadczeń wychowawczych;
   3. prowadzenie pozostałych spraw z zakresu świadczeń wychowawczych;
   4. egzekucja nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
   5. prowadzenie spraw z zakresu wydawania kart dużej rodziny;
   6. obsługa Modułów SW, WD programu komputerowego firmy „Sygnity”;
   7. obsługa programu komputerowego SI KDR;
   8. obsługa programu komputerowego MDOK;
   9. prowadzenie rozliczeń budżetowych i sprawozdawczości.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyPraca biurowa, przy komputerze, obsługa klienta.
  • Lista wybranych kandydatówPani Marta Mucha;
   Pani Anita Rybczyńska;
  • Uzasadnienie wyboruW wyniku testu oraz przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych komisja uznała, że kandydatury Pani Marty Mucha i Pani Anity Rybczyńskiej w najlepszym stopniu spełnia oczekiwania pracodawcy. Kandydatki zostały pozytywnie ocenione przez komisję, posiadają wykształcenie adekwatne do ogłoszonego w naborze oraz odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe. Komisja uznała, że powyższe pozwoli na prawidłową i skuteczną realizację zadań na stanowisku ds. świadczeń wychowawczych przez wybrane kandydatki.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian