Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

UWAGA!

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO, które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

Klauzula informacyjna dotycząca świadczeń rodzinnych

Nowe wzory wniosków o świadczenia dla rodzin na okres 2020/2021!

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych można składać od 1 sierpnia. Dotyczy to wniosków składanych osobiście i listownie. Osoby, które chcą ubiegać się o świadczenia bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wyboru aż 4 kanały: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany. Drogą elektroniczną wnioski można składać już od 1 lipca.

Świadczenia rodzinne

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-rodzinne

TERMINARZ WYPŁAT 2019/2021

 Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, iż wypłaty świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2019/2020 odbywać się będą w następujących terminach:

Miesiąc Wypłaty  Bank (odbiór osobisty z listy wypłat) Konto (przelew na numer konta podany we wniosku)
LIPIEC 2019 25.07.2019 25-26.07.2019
SIERPIEŃ 2019 26.08.2019 26-27.08.2019
WRZESIEŃ 2019 24.09.2019 24-25.09.2019
PAŹDZIERNIK 2019 24.10.2019 24-25.10.2019
LISTOPAD 2019 25.11.2019 25-26.11.2019
GRUDZIEŃ 2019 19.12.2019 19-20.12.2019
STYCZEŃ 2020 27.01.2020 24-27.01.2020
LUTY 2020 24.02.2020 21-24.02.2020
MARZEC 2020 24.03.2020 23-24.03.2020
KWIECIEŃ 2020 23.04.2020 21-22.04.2020
MAJ 2020 25.05.2020 21-22.05.2020
CZERWIEC 2020 24.06.2020 22-23.06.2020
LIPIEC 2020 27.07.2020 27-28.07.2020
SIERPIEŃ 2020 25.08.2020 21-24.08.2020
WRZESIEŃ 2020 25.09.2020 23-24.09.2020
PAŹDZIERNIK 2020 26.10.2020 26-27.10.2020
LISTOPAD 2020 25.11.2020 26-27.11.2020
GRUDZIEŃ 2020 17.12.2020 16-17.12.2020
STYCZEŃ 2021 25.01.2021 26-27.01.2021
LUTY 2021 23.02.2021 22-23.02.2021
MARZEC 2021 22.03.2021 23-24.03.2021
KWIECIEŃ 2021 26.04.2021 26-27.04.2021
MAJ 2021 25.05.2021 21-24.05.2021

Terminy przesyłania przekazów pieniężnych na adres domowy jest taki sam jak odbioru świadczeń w banku.

W PRZYPADKU PÓŹNIEJSZEGO PRZESYŁANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ URZĄD WOJEWÓDZKI TERMIN WYPŁATY ŚWIADCZEŃ MOŻE ULEC PRZESUNIĘCIU.

WYPŁATA W BANKU ODBYWA SIĘ W DNI WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU!

Wypłaty świadczeń odbywają się w niżej wymienionych oddziałach kujawskiego banku spółdzielczego.

KBS Aleksandrów Kujawski – realizuje wypłaty dla mieszkańców miejscowości: Białe Błota, Konradowo, Łazieniec, Nowa Wieś, Odolion, Ostrowąs, Ośno, Ośno Drugie, Otłoczyn, Plebanka, Rudunki, Słomkowo, Stare Rożno, Stawki, Zgoda, Rożno-Parcele, Stara Wieś, Broniszewo, Chrusty, Goszczewo, Grabie, Opoczki, Opoki, Pinino, Poczałkowo, Poczałkowo-Kolonia, Podgaj, Przybranowo, Przybranówek, Służewo, Służewo-Pole, Wilkostowo, Wólka, Zduny.

PK Ciechocinek – realizuje wypłaty dla mieszkańców miejscowości: Kuczek, Słońsk Dolny, Wołuszewo, Wygoda, Nowy Ciechocinek.

Przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego następuje w formie decyzji administracyjnej

  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
  • Termin załatwienia 30 dni
  • Osoba kontaktowa Angelika Jętczak, Agnieszka Smardzewska, Katarzyna Rogowska, Paula Strzelecka
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87 - 700 Aleksandrów Kujawski
   parter, Biuro Obsługi Interesanta
   pokój nr 9 i 14
  • Telefon kontaktowy 54 282 20 59 wew. 36 lub 31
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87 - 700 Aleksandrów Kujawski
   parter, Biuro Obsługi Interesanta
   pokój nr 9 i 14
  • Wymagane dokumenty 1) wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
   2) zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły - w przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia;
   3) zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej - w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej;
   4) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
   a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.);
   b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
   c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
   d) umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
   e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
   f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
   g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
   h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
   – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
   – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
   i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
   j) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
   k) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
   4) odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów;
   5) kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
   6) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy";
   7) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
   8) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
   9) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
   10) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
   11) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
   12) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
   13) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

   Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego
   Do wniosku należy dołączyć:
   1) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
   2) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
   3) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

   Dodatek z tytułu nauki dziecka poza miejscem zamieszkania
   Do wniosku należy dołączyć:
   1) zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania;
   2) zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;
   3) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

   Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
   Do wniosku należy dołączyć:
   1) zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
  • Uwagi

   Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują każdej rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę w roku bazowym nie przekroczył kwoty 674,00 netto (764,00 w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym).

   Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

   • 95,00 zł na dziecko w wieku 0-5 lat;
   • 124,00 zł na dziecko w wieku 6-18 lat;
   • 135,00 zł na dziecko w wieku 19-24 lata.

   Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się. Zasiłek przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności lub jest „osobą uczącą się”.

   Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli dziecko przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej; pozostaje w związku małżeńskim; dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko; osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba, że drugi z rodziców nie żyje, ojciec jest nieznany lub powództwo o świadczenie alimentacyjne zostało oddalone.

   Dodatki do zasiłku rodzinnego:

   • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego – jest wypłacany przez okres dwóch lat (trzech, jeżeli urodzi się więcej niż jedno dziecko lub sześciu w przypadku dziecka niepełnosprawnego); wysokość tego dodatku to 400,00 zł miesięcznie;
   • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – przysługuje osobom samotnym, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne, ponieważ drugi z rodziców nie żyje, lub ojciec dziecka jest nieznany; wysokość dodatku – 193,00 zł na dziecko (273,00 zł jeżeli jest ono niepełnosprawne), nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci (546,00 zł na wszystkie dzieci);
   • dodatek z tytułu urodzenia dziecka – jest to jednorazowy dodatek w wysokości 1000,00 zł za każde urodzone dziecko;
   • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności. Dodatek wynosi 90,00 zł na dziecko do 5 roku życia oraz 110,00 zł na dziecko uczące się w wieku 6-24 lat;
   • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – wypłacany raz w roku, w wysokości 100,00 zł;
   • dodatek z tytułu nauki dziecka poza miejscem zamieszkania – wynosi 113,00 miesięcznie (od września do czerwca) w przypadku pobytu poza miejscem zamieszkania i 69,00 w przypadku dojazdów do szkoły poza miejscem zamieszkania;
   • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – przysługuje w wysokości 90,00 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

   Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

   • do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada;

   • od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

   W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia w tutejszym organie.

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.);

   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r., poz. 2096)

   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1497).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian