Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami z dnia 06.02.2018 r.

PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZENIA DYSKUSJI PUBLICZNEJ NAD PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ROZWIĄZANIAMI

Protokół sporządzono w dniu 06 lutego 2018 r., w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 w Aleksandrowie Kujawskim przez ref. ds. budownictwa Małgorzatę Zwolińską.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzenny (Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.) w dniu 06 lutego 2018 r. przeprowadzono dyskusje publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

II. Głos w dyskusji zabrali:

1) Pani Małgorzata Zwolińska– Pracownik Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim

Zagadnienia poruszane w dyskusji: zapoznanie zgromadzonych z przedmiotem sprawy, w tym toczącej się procedury w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski.

2) Pani Aleksandra Lewna – projektant ww. projektu planu miejscowego – Biuro Urbanistyki i Architektury w Toruniu.

Zagadnienia poruszane w dyskusji: przedstawienie głównych ustaleń zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski,
w tym dotyczących przeznaczenia poszczególnych terenów oraz  rozwiązań komunikacyjnych.

3) Pan Grzegorz Orszulak- osoba zainteresowana sporządzeniem m.p.z.p.

Po zakończeniu  prezentacji ww. projektu m.p.z.p. stwierdził, że nie ma żadnych uwag co do ustaleń przyjętych w projekcie m.p.z.p.

III. Ustalenia z dyskusji:

1) Rozwiązania przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski pozostają bez zmian.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:

1)      dla Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski;

2)      do dokumentacji planistycznej;

3)      do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 1 ponumerowaną stronę.

Aleksandrów Kujawski, data 06.02.2018 r.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
(-) mgr Andrzej Olszewski

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian