Protokół z dnia 14.07.2020 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski

PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZENIA DYSKUSJI PUBLICZNEJ NAD PRZYJĘTYMI ROZWIĄZANIAMI W PROJEKCIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Protokół sporządzono w dniu 14 lipca 2020 r., w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 w Aleksandrowie Kujawskim przez podinsp. ds. budownictwa Małgorzatę Zwolińską.
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.) w dniu 14 lipca 2020 r. przeprowadzono dyskusje publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski.
I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
II. Głos w dyskusji zabrali:
1) Pani Małgorzata Zwolińska – Pracownik Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
Zagadnienia poruszane w dyskusji: zapoznanie zgromadzonych z przedmiotem sprawy, w tym toczącej się procedury w sprawie sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski.
2) Pani Anna Eizenchart – Kierownik Wydziału Planowania uczestniczyła w przeprowadzonej dyskusji publicznej
3) Pani Alicja Woźniak – projektant ww. projektu zmiany Studium – Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna Mondra design
4) Pan Łukasz Woźniak – projektant ww. projektu zmiany Studium – Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna Mondra design
Zagadnienia poruszane w dyskusji: przedstawienie głównych kierunków zagospodarowania przestrzennego zawartych w projekcie zmiany przedmiotowego Studium. Dyskusja nad projektowaną polityką przestrzenną gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.
4) Pan Krzysztof Niespodziński – osoba zainteresowana sporządzeniem zmiany Studium
W trakcie dyskusji publicznej Pan Krzysztof Niespodziński zadał pytanie: Jaki kierunek zagospodarowania wyznaczono dla działki nr 137/16 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski?
Pan Łukasz Woźniak udzielił, w tym zakresie szczegółowej odpowiedzi wskazując, że zgodnie ze złożonym wnioskiem działka w projekcie Studium jest położona w obszarze o dominującej funkcji zagospodarowania: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa, oznaczonego w Studium symbolem ,,MM-U”. Wnioskodawca nie miał zastrzeżeń co do przyjętej funkcji.
III. Ustalenia z dyskusji:
1) Rozwiązania przyjęte w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski pozostają bez zmian.
2) Pytania i poglądy wyrażone w trakcie dyskusji zostały wyjaśnione, ze wskazaniem możliwości składania uwag do projektu Studium.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski;
2) do dokumentacji planistycznej;
3) do publicznego wglądu.
Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Sekretarz Gminy Aleksandrów Kujawski
/-/ Arkadiusz Świątkowski

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian