Projekt Programu współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.”

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione podmioty opinii
i uwag w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:
1) w formie elektronicznej w postaci skanu z podpisem uprawnionych osób i pieczątką  na adres e-mail: sekretariat[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl w terminie do 16.10.2017 r., tytuł maila: „Konsultacje NGO 2018”;
2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski z dopiskiem „Konsultacje NGO 2018, pokój nr 4” w terminie do 16.10.2017 r. (liczy się data wpływu);
3) osobiście – poprzez złożenie pisma w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski z dopiskiem „Konsultacje NGO 2018, pokój nr 4” w terminie do 16.10.2017 r.
4) podczas spotkania z organizacjami pozarządowymi w dniu 10.10.2017 r. o godz. 16.00 sala nr 105 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.

Uwagi i propozycje z datą wpływu po 16.10.2017 r. nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
/-/ Andrzej Olszewski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian