Projekt „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.”

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione podmioty opinii i uwag w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:

1) w formie elektronicznej w postaci skanu z podpisem uprawnionych osób i pieczątką  na adres e-mail: sekretariat[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl w terminie do 15.10.2021 r., tytuł maila: „Konsultacje NGO 2022”;

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski z dopiskiem „Konsultacje NGO 2022” w terminie do 15.10.2021 r. (liczy się data wpływu);

3) osobiście – poprzez złożenie pisma w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski z dopiskiem „Konsultacje NGO 2022,” w terminie do 15.10.2021 r.

Uwagi i propozycje z datą wpływu po 15.10.2021 r. nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
/-/ Andrzej Olszewski

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian