Projekt „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 .”

 

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione podmioty opinii i uwag w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:

1) w formie elektronicznej w postaci skanu z podpisem uprawnionych osób i pieczątką  na adres e-mail: sekretariat[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl w terminie do 24.10.2019 r., tytuł maila: „Konsultacje NGO 2020”;

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski z dopiskiem „Konsultacje NGO 2020” w terminie do 24.10.2019 r. (liczy się data wpływu);

3) osobiście – poprzez złożenie pisma w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski z dopiskiem „Konsultacje NGO 2020,” w terminie do 24.10.2019 r.

4) podczas spotkania z organizacjami pozarządowymi w dniu 15.10.2019 r. o godz. 16.00 sala konferencyjna Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Chopina 6, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

Uwagi i propozycje z datą wpływu po 24.10.2019 r. nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
/-/ Andrzej Olszewski

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian