Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Wiedza Edukacja Rozwój Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Wójt  Gminy Aleksandrów Kujawski  działając na podstawie art. 33.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 /Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm./, ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji grantu w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym- Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia naboru (tj. do dnia 14.08.2020 r.) na adres e-mail: monika[dot]rolirad[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl lub dostarczać osobiście do Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

więcej  informacji:

https://gmina-aleksandrowkujawski.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/178069/otwarty_nabor_partnera_w_celu_wspolnej_realizacji_projektu_w_ram

Informacje

Rejestr zmian