Ogłoszenie wyników naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert nr 1/2016

OGŁOSZENIE
z dnia 12.02.2016 r.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
ogłasza wyniki naboru kandydatów na członków komisji konkursowej
w otwartym konkursie ofert nr 1/2016

Do dnia 11.02.2016 r. do godziny 11:00 nie wpłynęły zgłoszenia na kandydatów na członków Komisji konkursowej, żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła przedstawiciela do udziału w pracach Komisji konkursowej.

Zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt. 1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.): „Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli: 1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej.

 Mając na uwadze powyższy stan faktyczny i prawny postanowiono jak w osnowie.

/-/ Andrzej Olszewski
Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian