Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.03.2019 r. znak PL.6722.11.34.2017.MZ o przyjęciu przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski uchwały Nr VI/56/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018r., poz. 2081 ze zm. podaje się do publicznej wiadomości przyjęcie przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski uchwały Nr VI/56/19 z dnia  26 lutego 2019r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na  środowisko. Z treścią dokumentu, a także uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018r. poz. 2081ze zm.), można zapoznać się w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12 pokój nr 12 w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, wtorki w godz. od 07.30 do 17.00
i piątki w godz. od 07.30 do 14.00.

 Kierownik Wydziału Planowania
(-) Anna Eizenchart

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian