Ogłoszenie p podjęciu przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski uchwały nr XXX/239/17 z dnia 07.04.2017 r. w sprawie zaminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski

Ogłoszenie

o podjęciu przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski uchwały nr XXX/239/17 z dnia 07.04.2017 r. w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) informuję o przyjęciu w dniu 07.04.2017 r. przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski Uchwały nr XXX/239/17 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski.

Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust .3 przywołanej ustawy, można zapoznać się
w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12 pokój nr 12 w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, wtorki w godz. od 07.30 do 17.00 i piątki w godz. od 07.30 do 14.00.

/-/Kierownik Wydziału Planowania/-/
Malwina Andrusiak

Informacje

Rejestr zmian