Ogłoszenie o wynikach konkursu na zadanie pn. „Rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2016”

Or.423.1.3.2016.EW

Ogłoszenie o wynikach konkursu na zadanie pn. „Rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2016”

Po analizie ofert, które wpłynęły do dnia 11.02.2016 r., dotyczące otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na realizację zadania pn. „Rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2016”, Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza poniżej wyniki konkursu:

W konkursie wsparcie finansowe otrzymują projekty poniższych stowarzyszeń:

• Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie,
ul. 1000-lecia, 87-710 Służewo – oferta nr 1 w wysokości 50 000,00 zł;

• Gminny Klub Sportowy „START” Stawki, Stawki ul. Szkolna 1a, 87-700 Aleksandrów Kujawski – oferta nr 2 w wysokości 50 000,00 zł.

/-/ Andrzej Olszewski
Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski


 

Zarządzenie Nr 14/2016
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 24 lutego 2016 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na realizację zadania pn. „Rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2016”

na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 13, art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) i Uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (Dz. U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r. Nr 41, poz. 290) oraz Rocznego Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 (Uchwała nr XIV/83/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 października 2015r.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyznać dotację w kwocie  50 000,00 zł Gminnemu Międzyzakładowemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Orzeł” w Służewie, ul. 1000-lecia, 87-710 Służewo.

§ 2. Przyznać dotację w kwocie 50 000,00 zł Gminnemu Klubowi Sportowemu „START” Stawki, Stawki ul. Szkolna 1a, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Andrzej Olszewski
Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian