Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent/inspektor ds. energetycznych w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent/inspektor ds. energetycznych w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski.

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:.
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Wydział:Wydział Inwestycji
  • Miejsce pracyUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 / ul. Chopina 6
  • Stanowiskoreferent/inspektor ds. energetycznych w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Wymiar etatupełny etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-11-20
  • Termin składania dokumentów2019-12-02
  • Sposób składania dokumentówdokumenty w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem poczty w zabezpieczonej kopercie.
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 pok. 107.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. posiada obywatelstwo polskie,
   2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   4. wykształcenie wyższe techniczne o kierunku energetyka lub wyższe.
   5. posiada znajomość przepisów prawa z zakresu energetycznego, prawa budowlanego posiada znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, ustawa o samorządzie gminnym;
   6. podstawowa wiedza z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego,
   7. biegła obsługa komputera (MS Office, Word, Excel),
   8. prawo jazdy kat. B
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. dokładność, zdolności analityczne, odporność na trudne sytuacje zawodowe, asertywność,
   2. znajomość języka obcego mile widziana,
   3. umiejętność organizacji pracy,
   4. dyspozycyjność, kreatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Planowanie oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg znajdujących się na terenie gminy oraz ich realizacja.
   2. Współpraca z Zakładami Energetycznymi w sprawach związanych z oświetleniem ulicznym, oraz instalacjami elektrycznymi w budynkach.
   3. Rozliczenie finansowo-rzeczowe zadań inwestycyjnych w zakresie energetyki.
   4. Rozliczanie oświetlenia ulic, placów, budynków komunalnych znajdujących się na terenie gminy.
   5. Kontrola nad inwestycjami prowadzonych w ramach Funduszu Sołeckiego.
   6. Sprawowanie kontroli i doposażenie placów zabaw.
   7. Podejmowanie działań mających na celu zaopatrzenie gminy w energię elektryczną, cieplną, gazową
   8. Prowadzenie ewidencji oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy.
   9. Nadzór nad realizowanymi inwestycjami fotowoltaicznymi i instalacjami pomp ciepła na obiektach użyteczności publicznej oraz osób prywatnych znajdujących się na trenie gminy.
   10. Wprowadzenie innowacyjnej gospodarki niskoemisyjnej.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyInformacja o warunkach pracy na stanowisku.

   1. stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,
   2. praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych, praca w terenie
   3. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.
   4. Stanowisko pracy – na piętrze budynku, schody.

   W Urzędzie Gminy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
  • Lista wybranych kandydatówbrak
  • Uzasadnienie wyboruW wyniku ogłoszenia o naborze w ustalonym terminie wpłynęły 2 oferty, które spełniły wymogi formalne.
   Podczas rozmowy kwalifikacyjnej 1 kandydat zrezygnował z aplikowania na stanowisko, a drugi kandydat nie spełnił oczekiwań pracodawcy pod względem wiedzy merytorycznej z zakresu aplikowanego stanowiska pracy.
   W związku z powyższym komisja nie dokonała wyboru.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian