Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENT/INSPEKTOR DS. DROGOWNICTWA.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENT/INSPEKTOR DS. DROGOWNICTWA.

Szczegóły naboru w załącznikach do publikacji.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:I_2020
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Wydział:Wydział Planowania Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Miejsce pracyUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Stanowiskoref. / insp. ds. drogownictwa
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-01-24
  • Termin składania dokumentów2020-02-06
  • Sposób składania dokumentówdokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. posiada obywatelstwo polskie,
   2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   4. wykształcenie wyższe techniczne o kierunku drogownictwo lub wyższe.
   5. posiada znajomość przepisów prawa z obszaru drogownictwa, w tym w szczególności ustawy o drogach publicznych, prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań,
   6. podstawowa wiedza z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego,
   7. biegła obsługa komputera (MS Office, Word, Excel),
   8. prawo jazdy kat. B
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. dokładność, zdolności analityczne, odporność na trudne sytuacje zawodowe, asertywność,
   2. znajomość języka obcego mile widziana,
   3. umiejętność organizacji pracy,
   4. dyspozycyjność, kreatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania i utrzymania dróg gminnych.
   2. Sprawowanie nadzoru nad organizacją ruchu na drogach gminnych i przejazdach kolejowych.
   3. Prowadzenie ewidencji dróg, mostów, przepustów oraz spraw związanych z ich nazewnictwem.
   4. Współpraca z innymi organami i jednostkami zarządzającymi drogami: wojewódzkimi i powiatowymi w zakresie sygnalizacji i oznakowania dróg oraz stosowania urządzeń ostrzegawczych.
   5. Współpraca z zarządem dróg wojewódzkich, powiatowych oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie dotyczącym utrzymania i modernizacji dróg i chodników na odcinkach przebiegających przez teren gminy.
   6. Wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych i lokalizowanie obiektów w pasie dróg, oraz naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego.
   7. Planowanie przebiegu dróg.
   8. Opracowywanie planów rzeczowo-finansowych do projektu budżetu Gminy.
   9. Przygotowywanie specyfikacji do postępowań przetargowych w zakresie dróg i chodników.
   10. Prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją, przebudową dróg gminnych.
   11. Nadzór i kontrola nad inwestycjami prowadzonymi w ramach funduszu sołeckiego.
   12. Uzgodnienie lokalizacji ogrodzeń od strony dróg.
   13. Wydawanie decyzji na lokalizację zjazdów publicznych i indywidualnych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyInformacja o warunkach pracy na stanowisku.

   1. stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,
   2. praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych, praca w terenie,
   3. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych,
   4. Stanowisko pracy – na piętrze budynku, schody.

   W Urzędzie Gminy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian