Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. podatków i windykacji Wydziału Finansowego w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. podatków i windykacji Wydziału Finansowego w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski.

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:UG.3.2021
  • Nazwa jednostki zlecającej:Gmina Aleksandrów Kujawski
  • Wydział:Wydział Finansowy Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Miejsce pracyWydział Finansowy Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  • Stanowiskopodinspektor ds. podatków i windykacji
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2021-04-20
  • Termin składania dokumentów2021-05-04
  • Sposób składania dokumentówdokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. posiada obywatelstwo polskie,
   2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   4. wykształcenie wyższe o kierunku finanse publiczne lub administracja
   5. posiada znajomość przepisów prawa : o podatkach i opłatach lokalnych, o finansach publicznych, o rachunkowości, ordynacji podatkowej, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej.
   6. biegła obsługa komputera (MS Office, Word, Excel),
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
   2. Dokładność, zdolności analityczne, odporność na trudne sytuacje zawodowe, asertywność
   3. Umiejętność organizacji pracy i pracy zespołowej.
   4. Dyspozycyjność, kreatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji podatkowej, wymiar podatków: rolnego, leśnego od nieruchomości osób fizycznych.
   2. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji podatkowej, wymiar podatków: rolnego, leśnego od nieruchomości osób prawnych oraz osób fizycznych.
   3. Prowadzenie windykacji należności podatkowych (podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości osób prawnych.
   4. Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów osób prawnych.
   5. Przeprowadzanie czynności sprawdzających oraz kontroli pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych przez osoby fizyczne i prawne organowi podatkowemu.
   6. Prowadzenie postępowań związanych ze skargami, odwołaniami oraz podaniami o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności należności podatkowych od osób prawnych.
   7. Prowadzenie ewidencji podatników opłaty od posiadania psa.
   8. Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o udzielenie ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym.
   9. Sporządzanie sprawozdań określonych przepisami dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób prawnych.
   10. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat.
   11. Wydawanie zaświadczeń związanych z podatkami.
   12. Współudział w pracach związanych ze spisem rolnym i powszechnym.
   13. Obsługa terminala płatniczego.
   14. Przeprowadzanie kontroli podatników w zakresie prawidłowości złożonych deklaracji w sprawie podatków i opłat lokalnych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyInformacja o warunkach pracy na stanowisku.
   1. stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu,
   2. praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych, praca w terenie
   3. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.
   4. Stanowisko pracy – na parterze budynku,
   W Urzędzie Gminy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
  • Lista wybranych kandydatówPani Justyna Markiewicz
  • Uzasadnienie wyboruW wyniku ogłoszenia o naborze w ustalonym terminie wpłynęła jedna oferta. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Justyna Markiewicz wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami oraz wiedzą z zakresu realizacji zadań na stanowisku ds. podatków i windykacji.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian