Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Opiekun/Terapeuta zajęciowy w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Opiekun/Terapeuta zajęciowy w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie.

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:9/2018
  • Nazwa jednostki zlecającej:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
  • Wydział:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
  • Miejsce pracyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim - Dzienny Dom Pobytu w Słomkowie
  • StanowiskoOpiekun/Terapeuta zajęciowy w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie
  • Wymiar etatucały etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-10-26
  • Termin składania dokumentów2018-11-09
  • Sposób składania dokumentówdokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:
   1. posiada obywatelstwo polskie,
   2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji publicznych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku ,
   5. posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, a także ukończyła szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej,
   6. posiada min. 2 lata doświadczenia zawodowego w tym doświadczenia w realizacji usług opiekuńczych.
   7. umiejętności interpersonalne, komunikatywność, otwartość, umiejętność budowania relacji
   8. posiada nieposzlakowaną opinię.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweWymagane dokumenty
   1. list motywacyjny
   2. CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej
   3. wypełniony kwestionariusz osobowy
   4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w cv w procesie rekrutacji (wzór w załączniku),
   5. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje,
   6. kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku w przypadku trwania zatrudnienia,
   7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
   8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku.
   9. oświadczenie do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   10. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyDo obowiązków opiekuna/terapeuty zajęciowego należeć będzie:
   • realizowanie systematycznych zajęć w formie usprawniania os. niesamodzielnych poprzez zaaranżowane formy aktywności niezawodowej, w tym pobudzanie pasji, rozwoju osobistego, zdolności manualnych, intelektualnych, prowadzenia warsztatów umiejętności życiowych,
   • określenie szczegółowych zadań terapii zajęciowej,
   • opracowanie zasad organizacji i planowania warsztatów terapii zajęciowej,
   • bieżące monitorowanie zapotrzebowania na materiały do prowadzenia terapii zajęciowej, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem i potrzebami uczestników,
   • prowadzenie bieżącej dokumentacji z działań terapeutycznych (programy zajęć, karty oceny uczestników DDP itp.)
   • prowadzenie adekwatnych form terapii zajęciowej zgodnie z zasadami indywidualizacji, personalizacji itd.,
   • pomoc w codziennym funkcjonowaniu uczestników w DDP.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy.
  • Lista wybranych kandydatówOgłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Opiekun/Terapeuta zajęciowy w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie.

   Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Opiekun/Terapeuta zajęciowy w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie do zatrudnienia wybrana została Pani Monika Szparaga.
  • Uzasadnienie wyboruW wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Opiekun/Terapeuta zajęciowy w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie wpłynęły 2 oferty spełniające wymogi formalne. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych dokonano wyboru na ww. stanowisko. Pani Monika Szparaga spełnia wszystkie wymagania niezbędne do zatrudnienia, ponadto wykazała się wieloletnim doświadczeniem w opiece nad osobami starszymi i chorymi. Posiada wiedzę, predyspozycje oraz umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian