Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Opiekun/Animator w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Opiekun/Animator w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:8/2018
  • Nazwa jednostki zlecającej:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
  • Wydział:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
  • Miejsce pracyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim - Dzienny Dom Pobytu w Słomkowie
  • StanowiskoOpiekun/Animator w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie
  • Wymiar etatucały etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-10-26
  • Termin składania dokumentów2018-11-09
  • Sposób składania dokumentówdokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:
   1. posiada obywatelstwo polskie,
   2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji publicznych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku ,
   5. Posiada wykształcenie wyższe, najlepiej pedagogiczne.
   6. posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, a także ukończyła szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej,
   7. doświadczenie w pracy z osobami w podeszłym wieku w tym niesamodzielnymi (min. 2 lata)
   8. wysokie kompetencje interpersonalne, komunikatywność, otwartość, umiejętność budowania relacji
   9. posiada nieposzlakowaną opinię.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweWymagane dokumenty
   1. list motywacyjny
   2. CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej
   3. wypełniony kwestionariusz osobowy
   4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w cv w procesie rekrutacji (wzór w załączniku),
   5. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje,
   6. kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku w przypadku trwania zatrudnienia,
   7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
   8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku.
   9. oświadczenie do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   10. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyDo obowiązków opiekuna/animatora grupy należeć będzie:
   • realizacja zajęć z aktywności obywatelskiej i przezwyciężania braku samodzielności np. zakładanie konta, wizyta w instytucjach publicznych.
   • aktualizacja indywidualnych programów pobytu uczestników, dokonywanie przyjęcia uczestników, wprowadzenie w zasady funkcjonowania, przydzielanie wsparcia,
   • dobór wyposażenia, materiałów zgodnie z potrzebami uczestników,
   • weryfikacja programów i metod prowadzonych zajęć,
   • ustalenie programów eventów zgodnie z potrzebami uczestników,
   • sprawowanie codziennej opieki nad uczestnikami, organizacja i animacja czasu wolnego, określenie harmonogramu rehabilitacji, kontakt z uczestnikami oraz opiekunami faktycznymi, organizacja warsztatów, uroczystości świątecznych, wieczorów tanecznych.
   • pomoc w codziennym funkcjonowaniu uczestników w DDP.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy.
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian