Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko nauczyciela rytmiki w Żłobku Samorządowym w Odolionie

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciel rytmiki  w  Żłobku Samorządowym w Odolionie do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:1/2019
  • Nazwa jednostki zlecającej:Gmina Aleksandrów Kujawski
  • Wydział:Żłobek Samorządowy w Odolionie
  • Miejsce pracyŻłobek Samorządowy w Odolionie
  • Stanowiskonauczyciel rytmiki
  • Wymiar etatuumowa cywilno-prawna
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-02-14
  • Termin składania dokumentów2019-02-23
  • Sposób składania dokumentówOferty należy składać osobiście w Żłobku Samorządowym Bursztynek w Odolionie ul. Młodzieżowa 5; 87-700 Aleksandrow Kujawski lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko nauczyciel rytmiki” umieszczonym na kopercie.
  • Miejsce składania dokumentówŻłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie ul. Młodzieżowa 5; 87-700 Aleksandrow Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:
   1. Posiada obywatelstwo polskie,
   2. Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe
   3. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3.
   4. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   5. Niekarana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
   6. Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
   7. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
   8. Wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
   9. Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
   10. Ma stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pedagoga w żłobku.
   11. Nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.

   W Urzędzie Gminy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 9,9 %.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. Odporność na stres.
   2. Zdolność analitycznego myślenia, umiejętność negocjacji.
   3. Nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.
   4. Odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań.
   5. Dyspozycyjność, kreatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Odpowiedzialność za przygotowanie zajęć edukacyjnych.
   2. Realizowanie zajęć przy użyciu nowoczesnych i atrakcyjnych metod pracy z dziećmi.
   3. Opracowanie zajęć dla poszczególnych grup wiekowych w żłobku.
   4. Współdziałanie z opiekunem w organizowaniu pobytu dziecka w żłobku poprzez przestrzeganie ustalonego rozkładu dnia dla dzieci.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy Informacja o warunkach pracy na stanowisku.
   1. Stanowisko pracy – Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – praca na parterze i piętrze budynku.

   Wszelkie informacje o naborze oraz wyniki będą umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim www.gmina-aleksandrowkujawski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim.
   Postępowanie składać się będzie z:
   1. Selekcji wstępnej, czyli weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz wstępnej oceny merytorycznej. Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą informowane.
   2. Selekcji końcowej, składającej się z rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian