Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Fizjoterapeuty w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Fizjoterapeuty w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie.

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:19/2018
  • Nazwa jednostki zlecającej:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
  • Wydział:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
  • Miejsce pracyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim - Dzienny Dom Pobytu w Słomkowie
  • StanowiskoFizjoterapeuta w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie
  • Wymiar etatucały etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-12-18
  • Termin składania dokumentów2018-12-28
  • Sposób składania dokumentówdokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówGminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:
   1. posiada obywatelstwo polskie,
   2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji publicznych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
   5. wykształcenie min. średnie (tech. fizjoterapii), preferowane wyższe, posiada prawo do wykonywania zawodu Fizjoterapeuty.
   6. posiada min. 2 lata doświadczenia zawodowego w tym min 1 rok na stanowisku fizjoterapeuty.
   7. wysokie umiejętności interpersonalne.
   8. posiada nieposzlakowaną opinię.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweWymagane dokumenty
   1. list motywacyjny
   2. CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej
   3. wypełniony kwestionariusz osobowy
   4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w cv w procesie rekrutacji (wzór w załączniku),
   5. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje,
   6. kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku w przypadku trwania zatrudnienia,
   7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
   8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku.
   9. oświadczenie do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   10. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy• realizacja zajęć indywidualnych i grupowych podnoszących aktywność ruchową i samodzielność uczestników ( min. raz dziennie zajęcia grupowe, oraz indywidualne zgodnie z ustalonym planem),
   • opracowanie planu pracy z uwzględnieniem sytuacji każdego uczestnika,
   • przeprowadzenie diagnozy potrzeb pod kątem przywrócenia sprawności fizycznej,
   • prowadzenie treningów nordic walking,
   • prowadzenie zajęć relaksacyjnych min. raz dziennie w wymiarze 30-45 min.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy.
  • Lista wybranych kandydatówPan Adrian Rewers
  • Uzasadnienie wyboruOgłoszenie o wynikach II naboru na stanowisko Fizjoterapeuta w Dziennym Domu Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski.

   Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Fizjoterapeuty w Dziennym Domu Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski do zatrudnienia wybrany został Pan Adrian Rewers.
   Uzasadnienie
   W wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Fizjoterapeuty w Dziennym Domu Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski wpłynęła 1 oferta. Pan Adrian Rewers spełnia wszystkie wymagania niezbędne do zatrudnienia, ponadto wykazał się odpowiednim doświadczeniem w pracy na stanowisku fizjoterapeuty. Posiada wiedzę, predyspozycje oraz umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian