Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – Animator w ramach projektu „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance”.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – Animator w ramach projektu „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance”.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:GOPS-1-2021
  • Nazwa jednostki zlecającej:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
  • Wydział:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
  • Miejsce pracyPlacówka wsparcia dziennego w Plebance - Gmina Aleksandrów Kujawski
  • StanowiskoAnimator w ramach projektu „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance”
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2021-04-27
  • Termin składania dokumentów2021-05-06
  • Sposób składania dokumentówDokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowckiego 12
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:
   1. posiada obywatelstwo polskie,
   2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji publicznych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
   5. posiada min. średnie wykształcenie i ukończony kurs np. animatora czasu wolnego, kurs pedagogiczny, kurs wychowawcy kolonijnego, lub wykształcenie wyższe kierunkowe (np. pedagogika, studium nauczycielskie, praca socjalna, terapia zajęciowa, psychologia).
   6. posiada 2- letnie doświadczenie zawodowe w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi,
   7. posiada nieposzlakowaną opinię oraz wysokie umiejętności interpersonalne.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) aktywizowanie i wspieranie mieszkańców w podejmowanych działaniach na rzecz społeczności lokalnej,
   b) inspirowanie oraz motywowanie do podejmowania inicjatyw na rzecz lokalnego środowiska,
   c) promowanie idei wolontariatu,
   d) organizowanie spotkań integracyjno-edukacyjnych dostosowanych do potrzeb uczestników,
   e) aktywizacja i mobilizacja mieszkańców do rozwiązywania grupowych i środowiskowych problemów społecznych,
   f) aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia,
   g) upowszechnianie informacji o realizowanym projekcie,
   h) pomoc dzieciom w nauce (odrabianiu lekcji) i organizacja czasu wolnego,
   i) prowadzenie dokumentacji m.in: listy obecności, dzienniki.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian