Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie.

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:.
  • Nazwa jednostki zlecającej:Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Wydział:Gminny Ośrodek Kultury w Służewie
  • Miejsce pracyGminny Ośrodek Kultury w Służewie ul. Brzeska 1
  • StanowiskoDyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie
  • Wymiar etatupełny etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-11-20
  • Termin składania dokumentów2019-12-02
  • Sposób składania dokumentówdokumenty w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem poczty w zabezpieczonej kopercie.
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 pok. 107.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1) Wykształcenie wyższe,
   2) Co najmniej 5 letni staż pracy,
   3) Obywatelstwo polskie,
   4) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   5) Stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na kierowniczym stanowisku,
   6) Bark skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   7) Brak karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440.)
   8) Przedstawienie pisemnego autorskiego programu działania Gminnego Ośrodka Kultury na najbliższe 3 lata.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) Znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz przepisów prawnych: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks pracy, a także zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,
   2) Doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, oraz z innymi środowiskami,
   3) Predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną, sportową, rekreacyjną oraz twórczością artystyczną,
   4) Umiejętność zarządzania, pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej i zespołowej,
   5) Prawo jazdy kat. B
   6) Znajomość języków obcych,
   7) Biegła obsługa komputera,
   8) Kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, wysoka kultura osobista
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1) Kierowanie działalnością i zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz reprezentowanie jednostki na zewnątrz,
   2) Realizacja celów i zadań statutowych oraz realizacja przedstawionego programu działania instytucji kultury,
   3) Prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o obowiązujące przepisy,
   4) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Aleksandrów Kujawski, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie upowszechniania kultury,
   5) Pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów unijnych,
   6) Opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych,
   7) Sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności
   8) Sprawowanie nadzoru nad majątkiem jednostki.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy.
  • Lista wybranych kandydatówBRAK
  • Uzasadnienie wyboruW wyniku ogłoszenia o naborze w ustalonym terminie wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi formalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat nie spełnił oczekiwań pracodawcy w zakresie merytorycznej działalności Gminnego Ośrodka Kultury. W związku z powyższym komisja nie dokonała wyboru.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian