OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT/INSPEKTOR DS. PŁAC W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

OGŁOSZENIE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
REFERENT/INSPEKTOR DS. PŁAC W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI SZKÓŁ
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:16/2018
  • Nazwa jednostki zlecającej:Gminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim
  • Wydział:Gminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim
  • Miejsce pracyGminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12
  • Stanowiskoreferent/inspektor ds. płac w Gminnym Zespole Obszługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim
  • Wymiar etatucały etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-11-28
  • Termin składania dokumentów2018-12-07
  • Sposób składania dokumentówdokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówGminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba, która:
   1.posiada obywatelstwo polskie,
   2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   4. spełnia jeden z poniższych warunków:
   - ukończyła studia wyższe na kierunku finanse i rachunkowość i posiada co najmniej 2 letni staż pracy
   - posiada wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 5 letni staż pracy
   5. znajomość programu Płatnik
   6.umiejętność pracy w systemach informatycznych w tym w programach płacowych, sprawozdawczych i bankowych
   7. doświadczenie zawodowe na oferowanym stanowisku minimum 2 lata
   8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora ds. płac
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. znajomość przepisów ustawy Karta nauczyciela, KPA i prawo pracy i z zakresu ubezpieczeń społecznych,
   2. znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
   3. odporność na stres,
   4. zdolność analitycznego myślenia, umiejętność negocjacji.
   5. nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.
   6. odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. sporządzanie list płac wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół oraz Gminnego Zespołu Obsługi Szkół,
   2. rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odprowadzanie podatku do właściwego Urzędu Skarbowego,
   3. prowadzenie rozliczeń ZUS – sporządzanie i wysyłka raportów, rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zasiłków chorobowych, przekazywania składek do ZUS,
   4. prowadzenie egzekucji i korespondencji z komornikiem,
   5. prowadzenie egzekucji i korespondencji z Urzędem Skarbowym,
   6. przygotowywanie danych do sprawozdania z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń oraz danych do SIO w zakresie wskazanym w ustawie,
   7. przygotowywanie i sporządzanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
   8. sprawdzanie i przygotowywanie danych do opracowywania budżetu jednostek w zakresie wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych,
   9. sprawdzanie organizacji pracy szkół i aneksów do organizacji,
   10. sporządzanie przelewów bankowych i ich realizacja,
   11. prowadzenie rejestru kartotek pożyczek ZFM,
   12. prowadzenie rejestru umów ZFM,
   13. prowadzenie sprawozdawczości GUS,
   14. prowadzenie czynności kasowych podczas nieobecności pracownika odpowiedzialnego za kasę,
   15. przygotowywanie dokumentów związanych z odejściem na emeryturę,
   16. sprawowanie zastępstwa podczas nieobecności pracownika wykonującego czynności kasjera
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyInformacja o warunkach pracy na stanowisku.
   1. stanowisko pracy usytuowane na piętrze budynku przy ulicy Słowackiego 12; Aleksandrów Kujawski
   2. praca w wymiarze 1etatu, stanowisko wyposażone jest w zestaw komputerowy,
   3. budynek nie spełnia warunków wymogów do korzystania przez osoby niepełnosprawne (brak podjazdu, brak windy)
  • Lista wybranych kandydatówOgłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

   Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że w wyniku otwartego konkursu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim do zatrudnienia na stanowisku: inspektor ds. płac w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim wybrana została Pani Magdalena Urbańska zam. Stawki
  • Uzasadnienie wyboruW ustalonym terminie wpłynęły 3 oferty, 1 oferta spełniała wymogi formalne. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Magdalena Urbańska spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka zaprezentowała swoje kwalifikacje, wskazała doświadczenie zawodowe. W związku z powyższym komisja dokonała wyboru jak wyżej.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian