OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO OPIEKUNKI(A) W ŻŁOBKU „BURSZTYNEK” W ODOLIONIE

OGŁOSZENIE
NA  WOLNE STANOWISKO OPIEKUNKI(A)
W   ŻŁOBKU  „BURSZTYNEK”  W  ODOLIONIE

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:17/2018
  • Nazwa jednostki zlecającej:Samorządowy Żłobek „Bursztynek” w Odolionie
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyOdolion - Żłobek Samorządowy „Bursztynek” ul. Młodzieżowa 5
  • StanowiskoOpiekun(ka)
  • Wymiar etatucały etat
  • Ilość etatów6
  • Data ogłoszenia2018-12-06
  • Termin składania dokumentów2018-12-17
  • Sposób składania dokumentówdokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówGminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba, która:
   1. Posiada obywatelstwo polskie,
   2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
   4. Posiada wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy z dziećmi; lub co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz pięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi,
   5. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   6. Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   7. Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
   8. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
   9. Wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
   10. Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
   11. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna.
   12. Nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. Odporność na stres.
   2. Zdolność analitycznego myślenia, umiejętność negocjacji.
   3. Nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.
   4. Odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań.
   5. Dyspozycyjność, kreatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1.Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka
   2. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka
   3.Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej: plan pracy wych.- dydakt. dzienniki zajęć , obserwacje dzieci itp. oraz zastawienia statystyczne i inne wymagane przez dyrektora
   4.Prowadzenie wywiadów z rodzicami dzieci nowoprzyjętych dot: rozwoju dziecka, żywienia, nawyków i przyzwyczajeń itp.
   5.Organizowanie pobytu dziecka w żłobku poprzez przestrzeganie ustalonego rozkładu dnia dla dzieci.
   6. Współudział w opracowaniu planów zajęć wych.-dydakt: rocznych i kwartalnych dostosowanych do wieku i możliwości dziecka
   7. Prawidłowa organizacja procesu opiekuńczo – wychowawczego i edukacyjnego poprzez wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i dydaktycznej , wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi
   8. Poszukiwanie nowych form pracy z dziećmi do 3 roku życia,
   9. Wdrażanie innowacyjnych programów do pracy z dziećmi i rodzicami,
   10. Tworzenie warsztatu pracy , wykorzystywanie pomocy dydaktycznych , udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych i edukacyjnych , dbałość o pomoce , zabawki i sprzęt.
   11. Współudział w organizowaniu uroczystości okolicznościowych ,
   12. Współudział w organizowaniu zajęć otwartych oraz warsztatowych dla dzieci i rodziców z wykorzystywaniem różnych form i metod pracy ,
   13. Nawiązywanie współpracy z instytucjami i fundacjami w celu realizacji w żłobku różnych programów.
   14 Udzielanie pierwszej pomocy dziecku, które zachorowało w żłobku,
   15. Izolowanie dziecka chorego, zapewnienie mu troskliwej opieki
   16. Powiadomienie pielęgniarki o zauważonych objawach chorobowych u dziecka,
   17. Powiadomienie rodzica/opiekuna prawnego o zachorowaniu dziecka
   18. Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych – higienicznych / mycie dzieci, przewijanie, wysadzanie itp. a także stałe oddziaływanie wychowawcze podczas wykonywania tych czynności.
   19. Karmienie i wyrabianie u dzieci nawyków prawidłowego spożywania pokarmów, wdrażanie do samodzielnego karmienia , wdrażanie do samodzielnego jedzenia,
   20. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w budynku żłobka , ogrodzie i podczas wyjść poza teren placówki.
   21. Przygotowywanie dzieci do odpoczynku,
   22. Współudział w organizowaniu zajęć na świeżym powietrzu
   23. Dbałość o prawidłową dezynfekcję zabawek, sprzętu i pomieszczeń, w których przebywają dzieci,
   24. Dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w oddziale dziecięcym, zabawek i pomocy dydaktycznych,
   25. Usuwanie uszkodzonych zabawek i pomocy dydaktycznych oraz sprzętów , które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu i życiu dzieci.
   26. Współpraca z rodzicami, prowadzenie konsultacji i udzielanie porad w zakresie pracy z dziećmi.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyInformacja o warunkach pracy na stanowisku.

   1. stanowisko pracy – Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie – budynek jednopiętrowy, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Lista wybranych kandydatówBrak
  • Uzasadnienie wyboruDyrektor Żłobka Bursztynek informuje, iż konkurs na wolne stanowisko opiekunki w Żłobku "Bursztynek" w Odolionie nie został rozstrzygnięty z przyczyn formalnych.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian