OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO – OPIEKUNKI(A) W ŻŁOBKU „BURSZTYNEK” W ODOLIONIE

Ologowanie złobek

OGŁOSZENIE NA  WOLNE STANOWISKO OPIEKUNKI(A)
W ŻŁOBKU „BURSZTYNEK” W ODOLIONIE

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:20/2018
  • Nazwa jednostki zlecającej:Samorządowy Żłobek „Bursztynek” w Odolionie
  • Wydział:Samorządowy Żłobek „Bursztynek” w Odolionie
  • Miejsce pracySamorządowy Żłobek „Bursztynek” w Odolionie ul. Młodzieżowa 5
  • StanowiskoOpiekun(ka)
  • Wymiar etatucały etat
  • Ilość etatów6
  • Data ogłoszenia2018-12-21
  • Termin składania dokumentów2019-01-03
  • Sposób składania dokumentówdokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówGminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba, która:
   1. Posiada obywatelstwo polskie,
   2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
   4. Posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno – wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji terapeuty pedagogicznego.
   5. Ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach lub przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.
   6. Odbyła wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
   a) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
   b) średnie lub średnie branżowe oraz: co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku, lub w klubie dziecięcym odbyła 280 – godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych.
   7. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   8. Jest niekarana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   9. Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
   10. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
   11. Wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
   12. Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
   13. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna.
   14. Nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. Ukończony co najmniej jeden kurs z zakresu: arteterapia, gimnastyka dla smyka, metoda symboli dźwiękowych B.Kai, techniki relaksacyjne wg.M. Temla, stymulacja rozwoju dzieci
   2. Odporność na stres.
   3. Zdolność analitycznego myślenia, umiejętność negocjacji.
   4. Nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.
   5. Odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań.
   6. Dyspozycyjność, kreatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
   2. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
   3. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej: plan pracy wych.- dydakt. dzienniki zajęć , obserwacje dzieci itp. oraz zastawienia statystyczne i inne wymagane przez dyrektora.
   4. Prowadzenie wywiadów z rodzicami dzieci nowoprzyjętych dot: rozwoju dziecka, żywienia, nawyków i przyzwyczajeń itp.
   5. Organizowanie pobytu dziecka w żłobku poprzez przestrzeganie ustalonego rozkładu dnia dla dzieci.
   6. Współudział w opracowaniu planów zajęć wych.-dydakt: rocznych i kwartalnych dostosowanych do wieku i możliwości dziecka.
   7. Prawidłowa organizacja procesu opiekuńczo – wychowawczego i edukacyjnego poprzez wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i dydaktycznej , wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi
   8. Poszukiwanie nowych form pracy z dziećmi do 3 roku życia.
   9. Wdrażanie innowacyjnych programów do pracy z dziećmi i rodzicami.
   10. Tworzenie warsztatu pracy , wykorzystywanie pomocy dydaktycznych , udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych i edukacyjnych, dbałość o pomoce , zabawki i sprzęt.
   11. Współudział w organizowaniu uroczystości okolicznościowych.
   12. Współudział w organizowaniu zajęć otwartych oraz warsztatowych dla dzieci i rodziców z wykorzystywaniem różnych form i metod pracy.
   13. Nawiązywanie współpracy z instytucjami i fundacjami w celu realizacji w żłobku różnych programów.
   14. Udzielanie pierwszej pomocy dziecku, które zachorowało w żłobku.
   15. Izolowanie dziecka chorego, zapewnienie mu troskliwej opieki.
   16. Powiadomienie pielęgniarki o zauważonych objawach chorobowych u dziecka.
   17. Powiadomienie rodzica/opiekuna prawnego o zachorowaniu dziecka.
   18. Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych – higienicznych / mycie dzieci, przewijanie, wysadzanie itp. a także stałe oddziaływanie wychowawcze podczas wykonywania tych czynności.
   19. Karmienie i wyrabianie u dzieci nawyków prawidłowego spożywania pokarmów, wdrażanie do samodzielnego jedzenia.
   20. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w budynku żłobka , ogrodzie i podczas wyjść poza teren placówki.
   21. Przygotowywanie dzieci do odpoczynku.
   22. Współudział w organizowaniu zajęć na świeżym powietrzu.
   23. Dbałość o prawidłową dezynfekcję zabawek, sprzętu i pomieszczeń, w których przebywają dzieci.
   24. Dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w oddziale dziecięcym, zabawek i pomocy dydaktycznych.
   25. Usuwanie uszkodzonych zabawek i pomocy dydaktycznych oraz sprzętów , które mogłyby spowodować skaleczenia
   lub zagrażać zdrowiu i życiu dzieci.
   26. Współpraca z rodzicami, prowadzenie konsultacji i udzielanie porad w zakresie pracy z dziećmi.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyInformacja o warunkach pracy na stanowisku.
   1. stanowisko pracy – Żłobek Samorządowy Bursztynek w Odolionie – budynek jednopiętrowy, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Lista wybranych kandydatówWójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, iż w wyniku otwartego konkursu na wolne stanowiska 6 opiekunek w Żłobku Samorządowym Bursztynek w Odolionie do zatrudnienia wybrano następujące osoby:
   1. Milena Rutkowska-Kośmider zam. Ciechocinek
   2. Aleksandra Sabała-Sobolewska zam. Aleksandrów Kujawski
   3. Biegała Agnieszka zam. Aleksandrów Kujawski
   4. Ewa Wozińska zam. Ciechocinek
   5. Anna Pawłowska zam. Koneck
   6. Alina Golecka zam. Odolion
  • Uzasadnienie wyboruSpośród 12 kandydatek spełniających wymagania formalne 6 wybranych wykazało się najwyższymi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku opiekunki. Kandydatki legitymują się wykształceniem wyższym pedagogicznym o specjalizacji opiekuńczej, przedszkolnej, wczesnoszkolnej jak też kursami dla opiekunek wskazanymi w Ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. Ponadto posiadają niezbędne doświadczenie w pracy z dziećmi oraz stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powierzonych zadań na w/w stanowisku.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian