Obwieszczenie znak WOO.4233.3.2016.KŚ z dnia 29-12-2016

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zwanej dalej Kpa oraz art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3, a także art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.,poz. 353 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś

zawiadamia strony

o wszczęciu na wniosek z dnia 28 grudnia 2016 r. Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w imieniu którego występuje Pan Janusz Granatowicz – Pełnomocnik, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka”, realizowanego na terenie gminy Raciążek i Czernikowo, w obszarze i zakresie określonym w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz materiałach kartograficznych załączonych do wniosku.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, 85 — 009 Bydgoszcz, numer pokoju 511 (V piętro), w godzinach 8°°-15°°.

Dodatkowo informuję, iż zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres uznaje się skuteczne.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w gminach: Raciążek, Czernikowo, Dobrzyń nad Wisłą, Fabianki, Bobrowniki, Obrowo, Lubicz, Włocławek, Miasto Włocławek, Lubanie, Waganiec, Ciechocinek, Nieszawa, Aleksandrów Kujawski i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także na stronie internetowej -www.bydgoszcz.rdos.gov.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian