Obwieszczenie z dnia 10.02.2020 r. znak: PL.6722.1.1.2020.MZ o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski

OBWIESZCZENIE

                       o przystąpieniu do sporządzenia   miejscowego planu

              zagospodarowania przestrzennego

      Na  podstawie  art. 17 pkt  1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust.1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam

 o podjęciu przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski uchwały Nr IX/83/19 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do postępowania w sprawie strategicznej oceny na środowisko. Wnioski należy składać w terminie 60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski można składać do Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym poprzez skrzynkę podawczą urzędu gminy na adres e-mail:sekretariat[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski.

Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie publikowane są  w publicznie dostępnym wykazie na stronie internetowej http://www.ekoportal.gov.pl.

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Aleksandrów Kujawski: http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl/ oraz w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian