Obwieszczenie z dnia 09.11.2018 rok znak Pl.6220.29.2.2018.AE w sprawie montażu mobilnego węzła betoniarskiego o wydajności 40m3/h wraz zzapleczem socjalno-bytowym na terenie działki nr 128/1 w miejscowości Ośno, gm. Aleksandrów Kujawski

 OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 t.j..) oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 t.j.) zawiadamia o:

Złożeniu przez Pana Arkadiusza Fortuny prowadzącego firmę budowlaną pn. „AM-FOR Arkadiusz Fortuna” wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „montażu mobilnego węzła betoniarskiego o wydajności 40m3 /h  wraz zapleczem socjalno – bytowym” na terenie działki nr 128/1 w miejscowości Ośno, gm. Aleksandrów Kujawski. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów  Kujawski, Wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia i przesłaniu wniosków wraz z załącznikami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim, celem zasięgnięcia opinii, w myśl art. 64 ust. 1 pkt 1 i  2  ww. ustawy z dnia 3 października 2008r. ( Dz. U. z 2018r., poz. 2081 t.j.)

Z przedłożoną dokumentacją załączoną do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy  w Aleksandrowie Kujawskim       ul. Słowackiego 12, pokój nr 12. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Kierownik Wydziału Planowania
(-) Anna Eizenchart

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian