Obwieszczenie z dnia 09-02-2016 r. znak Pl.6733.18.7.2015.2016.BG-BZ

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) – zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w celu wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie chodników i zjazdów przy ul. Kwiatowej i ul. Zaułek w obrębie ewidencyjnym Odolion, na terenie działek nr: 36/9, 37/10, 576, 585, 583, 18 i 37/7 w miejscowości Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania Urzędu Gminy  w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.
Nadmieniam, że po tym terminie zostanie wydana przedmiotowa decyzja.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian