Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak:Pl.6733.12.9.2017.MZ z dnia 1407.2017 r. w sprawie budowy oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek 164/48, 186/1, 184, 168 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) – zawiadamiam, że na wniosek Pana Adama Starszyńskiego działającego w imieniu Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego ,,Algawa”, ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski została wydana w dniu 14.07.2017 r. decyzja nr 11/2017 znak: Pl.6733.12.8.2017.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na: budowie oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek 164/48, 186/1, 184, 168 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy
w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

/-/Kierownik Wydziału Planowania/-/
Malwina Andrusiak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian