Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.5.10.2019.MZ z dnia 07.10.2019 r. w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktury Sp. z o.o. BT42680 Otłoczyn A1 wraz z linią elektroenergetyczną n terenie działki nr 234/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E 

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)  – zawiadamiam, że w dniu 02.10.2019 r. z urzędu zostało podjęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT42680 Otłoczyn A1 wraz z linią elektroenergetyczną na terenie działki nr 234/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian