Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów kujawski, znak: PL.6733.27.12.2021.MJ podające do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego „ALGAWA” Sp. z o.o. działającej poprzez pełnomocnika Pana Jacka Granops GRANIMEX W. Granops Sp. J. została wydana w dniu 21.07.2021 r. decyzja nr 24/2021 znak: PL.6733.27.11.2021.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie zbiornika retencyjnego na SUW Grabie na terenie działek nr 8/6 i 8/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego „ALGAWA” Sp. z o.o. działającej poprzez pełnomocnika Pana Jacka Granops GRANIMEX W. Granops Sp. J.  została wydana  w dniu 21.07.2021 r. decyzja nr 24/2021 znak: PL.6733.27.11.2021.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie zbiornika retencyjnego na SUW Grabie na terenie działek nr 8/6 i 8/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy
w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

/-/ Anna Eizenchart
Kierownik Wydziału Planowania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian