Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.26.2.2020.MJ z dnia 02.11.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polegającego na: rozwiązaniu kolizji-przestawienie słupa linii napowietrznej nn 0,4kV na terenie działki nr 27/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 29.10.2020 r. na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Radziejów reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Sławomira Zajączkowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozwiązaniu kolizji-przestawienie słupa linii napowietrznej nn 0,4kV na terenie działki nr 27/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian