Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.21.11.2017.MZ z dnia 07.11.2017 r. w sprawie budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków na terenie działek nr 71/17, 71/18,71/19, 71/21, 71/22, 70/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski i na terenie działki nr 138/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) – zawiadamiam, że na wniosek Pana Sebastiana Pastwikowskiego działającego poprzez pełnomocnika Pana Wiesława Bubak została wydana w dniu 07.11.2017 r. decyzja nr 21/2017 znak: Pl.6733.21.10.2017.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków na terenie działek nr 71/17, 71/18, 71/19, 71/21, 71/22, 70/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski i na terenie działki nr 138/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

/-/Bogusław Gollus
Kierownik Wydziału Planowania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian