Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.20.6.2017.MZ z dnia 27.11.2017 r. o zebranym materiale w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej na potrzeby dziennego domu pobytu wraz z niezbędna przebudową na terenie działek nar 182/4, 183/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) – zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: zmianie sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej na potrzeby dziennego domu pobytu wraz z niezbędną przebudową na terenie działek nr 182/4, 183/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Nadmieniam, że po tym terminie zostanie wydana przedmiotowa decyzja.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

/-/Kierownik Wydziału Planowania
Bogusław Gollus

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian