Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.20.12.2015.2017.MZ z dnia 11.07.2017 r. w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2016 znak Pl.6733.20.8.2015.AE dla zamierzenia inwestycjynego polegającego na dostoswaniu i modernizacji składowsika odpadów komunalnych poprzez budowę kwatery nr 3 do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z budową infrastruktury technicznej na działkach nr 152, 153, 154, 155, 156 położonych we wsi Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073.) – zawiadamiam, że na wniosek Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej ‘’Ekosład” z/s ul. Polna 87, 87-710 Służewo została wydana decyzja znak: Pl.6733.12.11.2015.2017.MZ z dnia 11.07.2017 r. zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2016 znak: Pl.6733.20.8.2015.AE dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na: dostosowaniu i modernizacji składowiska odpadów komunalnych poprzez budowę kwatery nr 3 do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, wraz
z budową infrastruktury technicznej na działkach nr 152, 153, 154, 155, 156 położonych we wsi Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski w zakresie zmiany przedmiotu decyzji w związku z przeprowadzoną procedurą scalenia działek 152, 153, 154, 155 zastępuje się je numerem 799 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy
w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

/-/Zastępca Wójta Gminy/-/
Halina Rakusiewicz

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian