Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.15.2.2017.MZ z dnia 11.07.2017 r. w sprawie budowy odcina sieci wodociągowej na terenie działki nr 17/19 (część działki), 12/24 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski wraz z przyłączami do działek 17/20, 17/21, 17/22, 17/23, 17/25, 17/26, 17/27 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) – zawiadamiam, że w dniu 07.07.2017 r. na  wniosek Państwa Pawła i Ireny Kozińskich  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 17/19 (część działki), 17/24 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski wraz z przyłączami do działek 17/20, 17/21, 17/22, 17/23, 17/25, 17/26, 17/27 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy
w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

 /-/Zastępca Wójta Gminy/-/
Halina Rakusiewicz

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian