Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.14.12.2019.MZ z dnia 01.10.2019 t. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej SN-15 kV wraz ze słupami krańcowymi pięciu złącz kablowych SN-15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4k V- w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV GPZ Ciechocinek-Toruń stan 58-84 na terenie działek nr 216/1, 259/2, 3336/21, 29/1, 182, 362, 62,2, 3251/1, 34,35/2, 33, 3214,10, 280/4, 29/2, 60, 211, 3293/1, 110 położonych w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku działającego poprzez pełnomocnika Pana Jakuba Kołeckiego została wydana

w dniu 01.10.2019 r. decyzja nr 32/2019 znak: PL.6733.14.12.2019.MZ

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej SN-15 kV wraz ze słupami krańcowymi, pięciu złącz kablowych SN-15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN- 15kV GPZ Ciechocinek-Toruń stan. 58-84 na terenie działek nr 216/1, 259/2 3336/21, 29/1, 182, 362, 62/2, 3251/1, 34, 35/2, 33, 3214/10, 280/4, 29/2, 60, 211, 3293/1, 110,  położonych w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy
w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian