Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.12.9.2020.MZ z dnia 22.06.2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego n rozbudowie linii oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem dwóch przejść dla pieszych przy ulicy Kochanowskiego oraz ulicy Osiedlowej na terenie działek nr 35/1, 58, 134/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.

O B W I E S Z C Z E N I E 

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)– zawiadamiam, że na wniosek Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski została wydana w dniu 22.06.2020 r. decyzja nr 15/2020 znak: PL.6733.12.8.2020.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie linii oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem dwóch przejść dla pieszych przy ulicy Kochanowskiego oraz ulicy Osiedlowej na terenie działek nr 35/1, 58, 134/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania

/-/ Anna Eizenchart

 

 

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian