Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.1.3.2021.MJ z dnia 04.02.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowych SN, budowie złączy kablowych SN- 2 szt. na terenie działek nr 55/3, 100, 113, 85, 30, 29/3, 170/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka na terenie działki nr 527 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 08.01.2021 r. na wniosek (uzupełniony dnia 02.02.2021 r.) na wniosek Energa-Operator S.A Toruń działającego poprzez pełnomocnika Pana Rafała Drygalskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowych SN, budowie złączy kablowych SN- 2szt. na terenie działek nr 55/3, 100, 113, 85, 30 ,29/3, 170/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka, na terenie działki nr 527 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian