Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6730.64.5.2019.DS z dnia 30.08.2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie istniejącego budynku gospodarczego w tym częściowej rozbiórce, rozbudowie oraz nadbudowie wynikającej ze zmiany konstrukcji dachu na działce nr 40 k.m. 28, obręb nr 28 w mieście Aleksandrów Kuajwski

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) – zawiadamiam, że organ przekazał do uzgodnienia projekt decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie istniejącego budynku gospodarczego w tym częściowej rozbiórce, rozbudowie oraz nadbudowie wynikającej ze zmiany konstrukcji dachu na działce nr 40 k.m. 28, obręb nr 28 w mieście Aleksandrów Kujawski, zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27.05.2019 r. znak: KO.411.730.2019

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian