Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6727.4.4.2016.MZ o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, Gmina Aleksandrów Kujawski

OGŁOSZENIE WÓJTA
GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski

Na  podstawie  art. 17 pkt  1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) i  art. 39 ust.1 pkt 4-5 w związku z art. 54 ust. 2 z zastrzeżeniem art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski:

uchwały Nr XXII/167/16 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawski, ul. Słowackiego 12, pokój nr 12 w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię i  adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Dane o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie publikowane będą w publicznie dostępnym wykazie na stronie internetowej Gminy Aleksandrów Kujawski

/-/ Malwina Andrusiak
Kierownik Wydziału Planowania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian