Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6722.10.15.2016.MZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)
w związku z art. 29 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) i uchwały Nr IX/57/15 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski – usługi komercyjne (dz. 69/3, 69/4 i 70/5).

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 08.12.2016 r. do 09.01.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. J. Słowackiego 12,  pok. 12 w poniedziałki, środy
i czwartki w godz. od 7:30 do 15:30, wtorki w godz. od 7:30 do 17:00 i piątki w godz. od 7:30 do 14:00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8.12.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12 w sali 105 o godz. 11:00

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany  miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.01.2017 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 3, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej.

/-/ Malwina Andrusiak
Kierownik Wydziału Planowania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian